Podmínky užití

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti GEOMAT s.r.o. (dále jen „GEOMAT“). Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení GEOMATu.

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a GEOMATem týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.


Podmínky

Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení GEOMATu.

GEOMAT nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi GEOMATu.

GEOMAT vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však GEOMAT neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. GEOMAT nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí
v obsahu této stránky a výsledků jejich aplikací.

Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí. GEOMAT, její společníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, jakýkoli její zástupce ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování této stránky nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou Vám všechny informace na této stránce poskytovány aktuálně.

GEOMAT nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, klipů nebo audio nahrávek z této stránky.

Užíváním této stránky můžete předat a/nebo GEOMAT může získat určité omezené informace o jakémkoli účelu, který považuje za vhodný.

Obrázky lidí nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem GEOMATu nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

GEOMAT nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení GEOMATu.

GEOMAT může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

Informace poskytnuté v na těchto webových stránkách jsou informativní a nezakládají smluvní vztah ani záměr uzavřít smlouvu s uživatelem. Tyto informace nebo materiály nezakládají nedbalostní trestní odpovědnost GEOMATu v souvislosti s realizací jakýchkoliv projektů. Odpovědnost za konečné posouzení vhodnosti jakékoliv informace nebo výrobku pro zamýšlené použití, způsob jejich použití a veškerá související rizika a odpovědnost nese výlučně uživatel.

Technické charakteristiky a vlastnosti výrobků uvedených na této webové stránce se mohou v průběhu času měnit. GEOMAT si vyhrazuje právo na změnu těchto charakteristik a vlastností bez předchozího upozornění.

Rádi zodpovíme vaše dotazy

Není vám něco jasné? Máte ke stránkám a aplikacím další dotazy nebo připomínky? Kontaktujte nás!

 

 

Využívané produkty

Další odkazy

E–mailový zpravodajProč odebírat zpravodaj?
Budete zdarma dostávat na vaši e–mailovou adresu informace z oblasti vyztužování a stabilizace asfaltových vozovek.


Copyright © GEOMAT s.r.o., 1998 – 2019 KP14KN6 PP12PN19